دهنو وب یکشنبه 6 بهمن 1392 11:46 ب.ظ نظرات ()

معمولاً جستجوی مقالات و پایان‌نامه‌ها از طریق واژه‌های کلیدی آنها صورت می‌گیرد. واژه‌های کلیدی هر پایان‌نامه باید در برگیرندة همة موضوع‌های اساسی باشد که پایان‌نامه دربارة آنها بحث می‌کند تا اگر کسی در جستجوی پایان‌نامه‌هایی دربارة یکی از آن موضوع‌ها بود، بتواند به پایان‌نامه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.

در علم پزشکی معمولاً برای یک موضوع چندین عبارت و واژه وجود دارد. مثلاً برای مغز هم می‌توان عبارت brain و هم عبارت cerebrum را به‌کار برد و یا برای موضوع سنگ کلیه، ترکیبات متنوعی وجود دارد مثل:

Renal stone, Renal stones, Renal calculi, Kidney stone, Kidney caluli, Renal …

بدیهی است هم ذکر تک‌تک این عبارات به‌عنوان واژه‌های کلیدی بیهوده است و هم چندین بار جستجو کردن مقالات و پایان‌نامه‌ها، هر دفعه با یکی از این عبارات کاری وقت‌گیر و ناعاقلانه به‌نظر می‌رسد. بنابراین منطقی است که برای هر موضوع، یک واژة استاندارد انتخاب شود تا نویسندگان مقالات و پایان‌نامه‌ها آنها را به‌عنوان واژة کلیدیِ نوشتة خود معرفی کنند و از سوی دیگر جستجوگران نوشته‌های مربوط به هر موضوع با استفاده از آن واژه‌های استاندارد بتوانند به مقالات و پایان‌نامه‌های مورد نظر خو دسترسی پیدا کنند و مطمئن باشند که در این میان نوشته‌ای مربوط به موضوع خود را از دست نداده‌اند.

کتاب MeSH:
کتابخانة ملی پزشکی امریکا کتابی به‌نام MeSH (سرعنوان‌های موضوعی پزشکی) را چاپ می‌کند که در آن واژه‌های کلیدی استاندارد برای موضوع‌های مختلف پزشکی فهرست شده است. این کتاب در ابتدای هر سال میلادی تجدید چاپ می‌شود و عنوان‌های پذیرفته شده برای آن سال را با تغییرات انجام شده نسبت به سالهای قبل معرفی می‌کند. این کتاب در بخشهای مجلات و مراکز کامپیوتری اطلاع‌رسانی پزشکی موجود می‌باشد.

دو بخش اصلی در این کتاب به چشم می‌خورد: فهرست الفبایی (alphabetic list) و ساختار درختی (Tree structure). در نیمة اول این کتاب، فهرست الفبایی عناوین مختلف موضوعی به‌ترتیب حروف الفبا آورده شده‌اند. در نیمة دوم یا نمودار درختی، عناوین بر اساس شاخه‌های اصلی و فرعی علم پزشکی دسته‌بندی می‌شوند و جایگاهشان در تقسیم‌بندی‌های علم پزشکی مشخص می‌گردد.

راهنمای عملی برای انتخاب واژة کلیدی با استفاده از کتاب MeSH:
الف- اگر واژه‌ای به زبان انگلیسی برای موضوع خود در نظر دارید، آن را در بخش فهرست الفبایی جستجو کنید.

در این بخش برخی از عناوین با قلم درشت‌تر (مثلاً Abdominal pain) و برخی عنوان‌ها با قلم ریزتر نوشته شده‌اند (مثلاً abdominal wall):

- عناوینی که با قلم درشت‌تر نوشته شده‌اند، عنوانهای موضوعی پذیرفته شده می‌باشند.

- عناوینی که با قلم ریزتر نوشته شده‌اند، عنوانهایی هستند که پذیرفته نشده‌اند اما واژه‌ای نزدیک به آنها که در دنباله با عبارت “see” آورده شده‌اند، عناوین موضوعی پذیرفته شده هستند (مثلاً Abdominal muscles به‌جای Abdominal wall).

- اگر واژة مورد نظر شما با قلم درشت و یا با قلم ریز در فهرست الفبایی نوشته نشده است، باید واژة دیگری انتخاب نمایید. اگر واژة دیگری به ذهن شما نمی‌رسد یا اگر همة واژه‌ها و معادل‌های آنها با ترکیب‌هایی مختلف در فهرست الفبایی وجود نداشت، به بند «ب» مراجعه کنید.

* توجه: عنوانهایی که با قلم ریز نوشته شده‌اند را از قلم نیندازید.

ب. اگر واژه‌ای به زبان انگلیسی برای موضوع خود در نظر ندارید یا واژة مورد نظر شما در فهرست الفبایی وجود ندارد، به بخش سوم کتاب یعنی ساختار درختی مراجعه کنید.
در این بخش هر شاخة اصلی علم پزشکی با یک حرف مشخص شده است (مثلاً A: Anatomy، B: Organisms، …). شاخه‌های ریزتر هریک از آنها با یک عدد که در جلوی حرف آورده می‌شود، مشخص می‌گردد (مثلاً A1: Body regions). از طرف دیگر، هرچه موضوع ریزتر و اختصاصی‌تر می‌شود، بیشتر به‌سمت راست منتقل می‌گردد (مثلاً Mesentery یک شاخة Mesocolon دارد و خود زیرمجموعة Peritoneum است).

بر اساس اینکه موضوع مورد نظر شما جزو کدام شاخه است، می‌توانید در این بخش آنقدر به‌پیش بروید تا در نهایت به مناسبترین عنوان مرتبط با موضوع خود برسید و آنرا به‌عنوان واژة کلیدی خود انتخاب کنید.

* توجه: گاهی موضوع انتخابی شما به‌قدری اختصاصی است که به عنوان یک سرعنوان موضوعی معرفی شده است. در این موارد باید اختصاصی‌ترین عنوان در ساختار درختی را که موضوع شما زیر مجموعة آن است به‌عنوان واژة کلیدی معرفی کنید.

* نکته: یک راه ساده برای پیدا کردن واژه‌های کلیدی استاندارد، استفاده از MedLine است. اگر مقاله‌ای در رابطه با موضوع خودتان از MedLine جستجو کرده‌اید، با مطالعة واژه‌های کلیدی آن که در قسمت MeSH مقاله آورده شده است، می‌توانید واژه‌های کلیدی مناسبی برای موضوع خود پیدا کنید (البته توجه داشته باشید که حتماً هنگام جستجوی کامپیوتری از اپراتور بخواهید که قسمت MeSH مقاله را نیز برای شما چاپ کند).

نکاتی برای انتخاب مناسبترین واژة کلیدی
ممکن است زمانی که واژة مورد نظر خود را در بخش فهرست الفبایی پیدا می‌کنید، عبارت “see related” در زیر عنوان آمده باشد و در دنبالة آن یک یا چند عنوان دیگر نوشته شده باشد. این واژه‌ها، سرعنوان‌های استاندارد مرتبط با عنوان اولیه هستند. در صورت لزوم با رؤیت این عناوین می‌توانید عنوان خود را تغییر دهید یا یک یا چند عنوان به عنوان‌های خود بیفزایید.

اگر عبارت “X” در زیر عنوان آمده است و در دنبالة آن یک یا چند عنوان دیگر نوشته شده است، آن عناوین استاندارد نیستند بلکه عناوین معادل یا نزدیکی هستند که اگر از ابتدا به جستجوی آنها می‌پرداختید، شما را به عنوان استاندارد اصلی راهنمایی می‌کردند.

در دنبالة هر واژة استاندارد در فهرست الفبایی، جایگاه یا جایگاه‌های آن در ساختار درختی ذکر می‌شوند.

با استفاده از این داده‌ها می‌توانید واژة مورد نظر خود را در ساختار درختی پیدا کنید و شاخه‌های ریزتر آن را مد نظر قرار دهید و دریابید که موضوع مورد نظر شما، خود جزو کدام شاخة اصل‌تر است و با استفاده از این اطلاعات، ممکن است عنوان مورد نظر خود را ریزتر یا درشت‌تر کنید. توصیه می‌شود اگر یک واژه چندین جایگاه در ساختار درختی دارد، همة آنها را از نظر بگذرانید.

* توجه: فقط کلمات کلیدی را انتخاب کنید که با پایان‌‌نامة شما ارتباط دارند و یکی از جنبه‌های مورد بحث پایان‌نامة شما می‌باشند.

یکی از امکانات دیگر کتاب MeSH: History note
همانطور که گفته شد، کتاب MeSH هر سال یکبار تجدید چاپ می‌شود و برخی عناوین در آن تغییر می‌کند. اگر شما بخواهید جستجویی در فاصلة چند سال انجام دهید، باید از تغییرات واژة کلیدی استاندارد مورد نظر خود در هر یک از سالهای مورد مطالعه آگاه باشید. به این منظور در هر چاپ از کتاب MeSH تاریخچة تغییرات هر واژه در سالهای قبل نیز ذکر شده است.

اگر هیچ سالی در زیر واژه نوشته نشده باشد (مثل Acetabulum) یعنی از سال شروع به انتشار کتاب MeSH (یعنی ۱۹۶۳) واژة مورد نظر همیشه یک واژة کلیدی استاندارد بوده و تغییری نداشته است.

اگر فقط یک سال در زیر واژه نوشته شده است (مثلاً Acetals) یعنی از آن سال این واژه به‌عنوان یک واژة کلیدی استاندارد پذیرفته شده (مثلاً ۱۹۷۴) و پس از آن تغییری نداشته است.

گاهی در جلوی سال ورود واژه در MeSH، توضیحاتی نیز در مورد تغییرات قبلی آن آورده می‌شود (مثلاً واژة Acetabularia که از سال ۱۹۹۱ به بعد به‌عنوان یک واژة کلیدی استاندارد پذیرفته شده، در فاصلة سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۰ تحت عنوان ALGAE, GREEN قرار داشته است).

منبع :پایگاه اطلاع رسانی نمایه